Apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

Print This Page

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

ikimokyklinis

Ikimokyklinis ugdymas mūsų įstaigoje teikiamas vaikams nuo 3 iki 6 metų

Ikimokyklinio ugdymo siekiamybė – padėti vaikui įgyti kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymuisi mokykloje būtinų sveikatos saugojimo, socialinių, pažinimo, meninių, komunikavimo kompetencijų, užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą, pripažįstant jį lygiaverčiu ugdymo proceso partneriu. Ikimokyklinio ugdymo programos pagrindiniai principai, tikslai ir uždaviniai, ugdymo kryptys bei ugdymo turinys orientuotas į vaiko poreikių – kurti, žaisti, patirti, pažinti, eksperimentuoti, atrasti, aktyviai reikštis įvairiomis meninės raiškos priemonėmis, būti pastebėtiems, pripažintiems, bendrauti – tenkinimą, jų plėtojimą, ikimokykliniam amžiaus tarpsniui svarbių gebėjimų nuoseklų ugdymą. Šiuos poreikius būtent ir siekiama tenkinti per vaiko kompetencijų ugdymą.

Ikimokyklinio ugdymo tikslas

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas ir kurti tinkamas sąlygas tolesniam sėkmingam jo ugdymui(si) mokykloje, saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, puoselėti jo prigimtį, tenkinti svarbiausius prigimtinius, kultūrinius, socialinius, pažintinius poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendradarbiavimo, pažinimo, asmeninio vertingumo, saviraiškos.

Ugdymo turinys

Ikimokyklinio ugdymo turinį sudaro tai, ką, kaip ir kokioje aplinkoje vaikas ugdosi, kaip vertinami jo pasiekimai ir pažanga. Visas kasdienis vaikų gyvenimas įstaigoje pripažįstamas kaip neatsiejama ugdymo turinio dalis. Vaikas ugdosi bet kuriuo dienos metu – žaisdamas, dalyvaudamas ikimokyklinio ugdymo auklė- tojo inicijuotoje ar organizuojamoje veikloje, atlikdamas buities darbus (dengdamas stalą, tvarkydamas žaislus ir kt.).

Priėmimas

Priėmimo į ugdymo įstaigą tvarką nustato savivaldybė. Tėvai / globėjai, norintys leisti ikimokyklinio amžiaus vaiką į ugdymo įstaigą, turi rašyti prašymą savivaldybei, kadangi priėmimas yra centralizuotas. Tėvų / globėjų prašymai yra užregistruojami.

Prieš pradėdami leisti vaiką tėvai / globėjai su ikimokyklinio ugdymo įstaiga pasirašo sutartį. Sutartyje susitariama dėl ugdymo programos, specialistų, kitų ugdymo sąlygų, apibrėžiamos šalių teisės ir įsipareigojimai.

Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą.

Į grupę draudžiama vesti sergančius vaikus. Vaikui sunegalavus įstaigoje, jis atskiriamas nuo kitų vaikų iki atvyksta jo tėvai / globėjai.

Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tada, kai tėvai / globėjai pateikia gydytojo pažymą.

Teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ugdymą

Ikimokyklinis ugdymas

Administracija

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

AUGAME ŽAISDAMI, BENDRAUDAMI, TYRINĖDAMI, KURDAMI!

SVEIKAS

 • KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI

Noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. Tvarkingai valgo, susitvarko, apsirengia. Tausoja sveikatą, saugiai elgiasi.

 • FIZINIS AKTYVUMAS

Noriai, džiugiai, aktyviai ir įvairiai juda, žaidžia judrius žaidimus. Tikslingai atlieka veiksmus, kuriems būtina akių–rankos koordinacija
ir išlavėjusi smulkioji motorika.

BENDRAUJANTIS

 • SAKYTINĖ KALBA

Nusiteikia išklausyti kitą, išreikšti save ir savo patirtį kalba. Klausosi ir supranta, ką kalba kiti, šneka natūraliai, laisvai reiškia mintis, išgyvenimus, keičiasi sumanymais, idėjomis. Jaučia kalbos grožį.

 • RAŠYTINĖ KALBA

Domisi ženklais, simboliais, tekstu. Atpažįsta, rašinėja raides, kitus simbolius, pradeda skaitinėti.

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS

 • INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS

Didžiuojasi savimi ir gerėjančiais savo gebėjimais. Pagal pomėgius pasirenka veiklą, įsitraukia ir ją plėtoja. Kreipiasi pagalbos, jei negali įveikti sunkumų.

 • TYRINĖJIMAS

Domisi, kas vyksta aplink. Stebi, eksperimentuoja, ieško atsakymų į kilusius klausimus, samprotauja, daro išvadas, atranda naujus savęs ir aplinkos pažinimo būdus.

 • PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Nusiteikia ieškoti išeičių kasdieniams iššūkiams ir sunkumams įveikti. Atpažįsta kylančius iššūkius, sunkumus, ieško tinkamų būdų jiems spręsti, pradeda numatyti priimtų sprendimų pasekmes.

 • KŪRYBIŠKUMAS

Džiaugiasi galėdamas laisvai kurti ir improvizuoti. Savitai reiškia įspūdžius įvairioje veikloje, ieško informacijos, siūlo idėjas, jas įgyvendina.

 • MOKĖJIMAS MOKYTIS

Noriai mokosi, džiaugiasi savo pasiekimais. Įvaldo kai kuriuos mokymosi būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą.

ORUS

 • EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA

Domisi, atpažįsta ir įvardija savo ir kitų emocijas, jas tinkamai reiškia, ugdosi empatiškumą.

 • SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ

Nusiteikia valdyti emocijas, elgesį. Geba susitarti, laikytis susitarimų, bendraudamas siekia kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus.

 • SAVIVOKA IR SAVIGARBA

Save vertina teigiamai. Supranta savo asmens tapatumą, pasitiki savimi ir savo gebėjimais.

 • SANTYKIAI SU SUAUGUSIAISIAIS

Nusiteikia bendrauti, bendradarbiauti su suaugusiaisiais. Pasitiki pedagogais, juos gerbia, drąsiai reiškia savo nuomonę, žino, kaip reikia elgtis su nepažįstamaisiais.

 • SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS

Nusiteikia geranoriškai bendrauti, žaisti su bendraamžiais; mokosi būti greta ir kartu su kitais. Draugauja bent su vienu vaiku.

KURIANTIS

 • MENINĖ RAIŠKA (MUZIKA, ŠOKIS, VAIDYBA, VIZUALINĖ RAIŠKA)

Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, nusiteikia dalyvauti meninėje veikloje. Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, jausmus muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje.

 • ESTETINIS SUVOKIMAS

Domisi, gėrisi aplinka, menu. Džiaugiasi savo ir kitų kūryba. Dalijasi išgyvenimais, įspūdžiais.

SMALSUS

 • APLINKOS PAŽINIMAS

Nori pažinti, suprasti save ir aplinkinį pasaulį. Įvardija ir bando paaiškinti socialinius, gamtos reiškinius, gyvosios ir negyvosios gamtos objektus. Domisi technika.

 • SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS

Nusiteikia pasaulį pažinti skaičiuodamas, matuodamas. Ugdosi gebėjimą mąstyti nuosekliai, logiškai. Geba skaičiuoti, grupuoti, matuoti. Pradeda suvokti laiko tėkmę ir trukmę.

Parengta pagal: Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2014.

Prieiga internetu:
https://www.smm.lt

PLAKATAS

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

priesmokyklinis

Priešmokyklinis amžius nuo 6 m.
Priešmokyklinėje grupėje vaikas brandinamas mokyklai ir palengvinamas jo perėjimas nuo ugdymosi ikimokykliniame amžiuje prie sistemingo mokymosi mokykloje. Vaiko asmenybė lavinama per aktyvią ugdomąją ir papildomą veiklą, kreipiant didelį dėmesį į jo spontanišką veiklą.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas
Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

Ugdymo turinys
Įgyvendinant priešmokyklinio ugdymo turinį yra ugdomos kompetencijos: socialinė, komunikavimo, sveikatos, pažinimo, meninė. Suskirstymas į atskiras kompetencijas yra sąlygiškas, siekiant aiškiau apibrėžti ir išskleisti konkrečių kompetencijų turinį. Kasdienėje vaikų veikloje vienu metu plėtojasi kelios tarpusavyje susijusios kompetencijos.
Priešmokyklinis ugdymas yra organizuojamas patyrusio ir kvalifikuoto priešmokyklinio ugdymo pedagogo.

Priešmokyklinės grupės vaikai mokomi ir skatinami:
•    Išreikšti save ir bendrauti su kitais;
•    Formuoti pagrindines sąvokas, padedančias suprasti savo pasaulį;
•    Formuoti pozityvų požiūrį į mokslą ir mokymąsi;
•    Ugdyti pasitikėjimą savimi;
•    Susirasti draugų;
•    Dalintis ir bendradarbiauti su kitais;
•    Vystyti fizinius gebėjimus;
•    Ugdyti įvairius meninius gebėjimus (muzika, dailė, šokis…).

Priėmimas

Priėmimo į ugdymo įstaigą tvarką nustato savivaldybė. Tėvai / globėjai, norintys leisti priešmokyklinio amžiaus vaiką į ugdymo įstaigą, turi rašyti prašymą savivaldybei, kadangi priėmimas yra centralizuotas. Tėvų / globėjų prašymai yra užregistruojami.

Priešmokyklinis ugdymas privalomas. Priešmokyklinis ugdymas trunka metus. Antrus metus vaikas priešmokyklinio ugdymo grupėje negali pasilikti.

Prieš pradėdami leisti vaiką tėvai / globėjai su priešmokyklinio ugdymo įstaiga pasirašo sutartį. Sutartyje susitariama dėl ugdymo programos, specialistų, kitų ugdymo sąlygų, apibrėžiamos šalių teisės ir įsipareigojimai.

Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą.

Į grupę draudžiama vesti sergančius vaikus. Vaikui sunegalavus įstaigoje, jis atskiriamas nuo kitų vaikų iki atvyksta jo tėvai / globėjai.

Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tada, kai tėvai / globėjai pateikia gydytojo pažymą.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Teisės aktai, reglamentuojantys priešmokyklinį ugdymą

Pasikonsultuoti dėl priešmokyklinio ugdymo galima mokykloje arba savo savivaldybėje.

Tėvų / globėjų pageidavimu, vaikas gali pradėti lankyti priešmokyklinę grupę ir nuo penkerių, jei yra pakankamai subrendęs. Vaiko branda yra nustatoma savivaldybės pedagoginėse psichologinėse tarnybose. Tėvai / globėjai gali pasirinkti, kada jie kreipsis į tarnybą dėl vaiko brandumo įvertinimo. Galima kreiptis prieš leidžiant penkiametį į priešmokyklinę grupę arba prieš leidžiant šešiametį į pirmąją klasę.

INFORMACIJA DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO

Švietimo ir mokslo ministerija informuoja, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau Įstatymo pakeitimas), priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926. Įstatymo pakeitimo nuostatos įsigalios nuo 2018 m. vasario 1 d.

Brandumas mokyklai

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 8, 9 IR 47 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926, Vilnius: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eeb5d5d0ec5c11e78a1adea6fe72f3c5

Informuojame, kad įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, įstatymo pakeitimo  47 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 7 punktu, kuriame nustatyta, kad tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę  ar švietimo pagalbos tarnybą (toliau Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas (ikimokyklinio ugdymo įstaiga / mokykla), dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų (globėjų prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis. Vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais. Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priims tėvai (globėjai).

Vadovaujantis įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t.y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

**************************

2016-2017 m. m.

Sarasas_daiktu_priesmokyklinukai