Konferencija „KAIP PADĖTI MOKINIUI SIEKTI PAŽANGOS?“

Print This Post
20171030_111050Šiandien visuomenė ir mokykla keičiasi, ieškome naujų kelių į kiekvieno mokinio sėkmę. Įgyvendinamos vis spartėjančios švietimo reformos pagrindinis tikslas – savarankiška, atsakinga, jau mokykloje save kūrybiškai atskleidžianti asmenybė. Mūsų mokytojui būtina tobulėti, mokytis ir prisitaikyti dirbti naujomis sąlygomis. Svarbiausia mokytojo paskirtis – atskleisti žmogaus prigimtyje glūdintį kūrybinį nusiteikimą, padėti kiekvienam mokiniui pažinti save, stebėti, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi, suprasti savo silpnąsias ir stipriąsias puses, kelti mokymosi tikslus, atskleisti mokinių, jų tėvų (globėjų) lūkesčius,  laiku nustatyti iškylančius ugdymosi sunkumus ir numatyti būdus jiems šalinti. Taigi, vos tik prasidėjus mokinių rudens atostogoms, MDC mokytojai nesėdi sudėję rankų. Niūrią spalio 30 d. rajono mokytojų bendruomenė rinkosi į konferenciją „Kaip padėti mokiniui siekti pažangos?“. Konferencija vyko Žaslių pagrindinėje mokykloje. Šia tema jau domėtasi ir diskutuota ne kartą.

MDC mokytojų bendruomenė dalyvavo Bronislovo Burgio seminare „Mokinių pasiekimų vertinimas, įsivertinimas ir individualios pažangos matavimas“, seminare „Mokymosi pažangos planavimas temai ir mokinio pasiekimų vertinimas pamokoje“, seminare „Mokinių pasiekimų vertinimas ir pažangos matavimas“ ir kt. Priešingai nei akademiniai pasiekimai, asmenybės branda ir pažanga sunkiai atpažįstami, todėl kalbėti ir nagrinėti šią temą verta, būtina, prasminga ir aktualu. Mokinių asmeninę pažangą kiekvienas iš mūsų suvokiame ir matome gana skirtingai, kita vertus, mūsų rajono savivaldybės 2015-2019 m. švietimo prioritetas yra pagalbos mokiniui tobulinimas, atsižvelgiant į jo individualius gebėjimus ir poreikius bei kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimas. Konferencijos tikslas – tartis ir visos švietimo bendruomenės matymus pakreipti panašia linkme. Mes turime žiūrėti viena kryptimi. Kaip sveikindamas konferencijos pradžioje Mero patarėjas R. Kubiakas teigė, „…tai tema, kurią jau nagrinėjome prieš 12 metų, nagrinėjame šiandien ir po 10 metų ji vis dar bus aktuali, nes gyvenimas keičiasi, o mokiniams turime padėti tapti sėkmingomis, brandžiomis asmenybėmis.“

     Mokykloje-daugiafunkciame centre jau ne vienerius metus, remdamiesi įsivertinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo testų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatų bei kitų stebėjimų duomenimis, taip pat kuriame ir diegiame asmeninės mokinio pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistemą. Esame sukūrę naują Mokinio pažangos ir pasiekimų knygelę, kurioje mokinys stebi ir fiksuoja savo asmeninę pažangą, Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo lapą, kurį pildo mokinys kartu su savo tėvais (globėjais) ir auklėtoju, dalykų mokytojais, mokinių pasiekimus ir pažangą fiksuojame lentelėse, įvedėme kreditinį vertinimą, projektinį ugdymą, veiklas be skambučio ir pan. Tobuliname vertinimo sistemą.

       Vertindami mes siekiame nustatyti, kur šiuo metu yra mokinys, bei įžvelgti, kokį kitą laiptelį jis būtų pajėgus įveikti, kad mokinį lydėtų sėkmė, t. y. jis darytų pažangą. Pažanga – tai judėjimas į tobulesnį būvį, aukštesnę pakopą. Pažanga žymi pasiekimų, elgesio, išmokimo ir pan. kokybės kitimą, lūkesčių įgyvendinimą – ŪGTĮ. Pažanga yra tarsi pridėtinė vertė: mokinys į pamoką ateina nemokėdamas, o išeina šį tą išmokęs, t. y. padaręs pažangą, nes mokytojas sudaro tam tinkamas sąlygas, suteikia galimybes.
     Kad vyktų pokytis, reikia keistis pačiam… Mokykloje veikla privalo būti įprasminta. Atradimams, supratimams mokinius būtina skatinti fiksuojant kiekvieno individualią sėkmę, dirbant skatinančioje tobulėjimą aplinkoje, kurioje tampame svarbūs visi, o ne kai kurie, net ir valytojai, staliai, kiemsargiai, vairuotojai… Visiems bendruomenės nariams (mokiniams, tėvams (globėjams), mokytojams, personalui) svarbu tartis, kalbėtis, diskutuoti, priimti bendrus visiems priimtinus sprendimus. Susitarimai čia svarbiausi. Turi atsirasti ryšys, sąveika tarp visų. Kalbėjimusi vieni su kitais, tarpusavio dialogu ugdome santykį, išsiaiškiname vieni kitų lūkesčius (kokie jie yra?). Tik taip suprasime, ką kiekvienas iš bendruomenės narių atskirai ir drauge privalo daryti, kad būtų nenukrypstama nuo mokyklos filosofijos ir misijos, užsibrėžtų tikslų.
         Konferencijoje turėjome galimybę klausyti pranešimų apie vienokias ar kitokias įžvalgas aktualiais asmeninės pažangos klausimais, patys apie tai padiskutuoti darbo grupėse: kas rodo mokinio atsakomybę ir savarankiškumą, ką turi daryti mokykla ir mokytojas, kad vaikas taptų labiau atsakingas ir savarankiškas. Norime pasidžiaugti, kad net trys mūsų mokyklos mokytojai, kurie dirbo skirtingose darbo grupėse (viso šešios) drąsiai stojo prieš susirinkusią auditoriją ir pristatė apibendrintus darbo grupės rezultatus.
 
     Konferenciją atidarė Žaslių pagrindinės mokyklos direktorė Asta Malakauskienė, sveikinimo žodį tarė Mero patarėjas Romualdas Kubiakas. Pranešimą „Geros mokyklos linkmės“ skaitė Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė, VU prof. habil dr. Vilija Targamadzė; pranešimą „Mokinio pažanga: nuo atsakomybės link savarankiškumo?“ skaitė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, LL3 projekto komandos vadovė Edita Navickienė ir Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja, LL3 projekto komandos narė Kristina Dzeventlauskienė; savo įžvalgomis apie „Mokinių pasiekimų vertinimo kaitos kryptis“ dalijosi ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Raudienė. Konferenciją apibendrino Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Rimutė Arlauskienė.

Dėkojame organizatoriams, pranešėjams ir dalyviams už rajono švietimo bendruomenės telkimą lyderystei, siekiant besimokančiųjų sėkmės, galimybę tobulėti, kurti ryšius, sąveikas ir dalintis savo mintimis, idėjomis, patirtimi.

 
Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Norūna Grybienė
  • 20171030_105446
  • 20171030_105457
  • 20171030_110114
  • 20171030_114218
  • 20171030_114312
  • 20171030_131720
  • 20171030_134628
  • 20171030_134840