Mes dirbame kitaip…

Print This Post

27653845_10211297822536997_1613301183_oŠiandien visuomenė ir mokykla keičiasi. Įgyvendinamos vis spartėjančios švietimo reformos pagrindinis tikslas – savarankiška, atsakinga, jau mokykloje save kūrybiškai atskleidžianti asmenybė. Mes taip pat ieškome naujų kelių į kiekvieno mokinio sėkmę. Mūsų mokytojui būtina tobulėti, mokytis ir prisitaikyti dirbti naujomis sąlygomis. Svarbiausia mokytojo paskirtis – atskleisti žmogaus prigimtyje glūdintį kūrybinį nusiteikimą, padėti kiekvienam mokiniui pažinti save, stebėti, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi, suprasti savo silpnąsias ir stipriąsias puses, kelti mokymosi tikslus, laiku nustatyti iškylančius ugdymosi sunkumus ir numatyti būdus jiems šalinti.

Paparčių mokykla-daugiafunkcis centras jau ne vienerius metus žingsnelis po žingsnelio keičiasi, telkdamasi į mokinį, jo savijautą, asmeninę pažangą bei pasiekimus. Mokiniams kuriamos ugdomajai veiklai ir poilsiui pritaikytos erdvės, vykdomi įvairūs kryptingi projektai, integruotos ir netradicines veiklos, kuriomis siekiama telkti mokinius, jų šeimas į vieningą mokyklos bendruomenę, siekiame kurti stiprius bendradarbiavimu ir atsakomybe paremtus tarpusavio santykius, sudarome galimybes formuotis teigiamam elgesiui. Nuo šių 2017–2018 mokslo metų pradžios mokykloje pakeista pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka į integruotą veiklą blokais, neskirstant laiko 35–45 min, nėra skambučio. Veiklos blokų trukmė, priklausomai nuo veiklos turinio bei veiklos formų, gali tęstis nuo 45 iki 90 min. su 10 min. pertrauka proceso metu pagal kiekvieno mokinio individualius poreikius. Darbo ir poilsio periodų kaitą pamokoje lemia vaikų aktyvumas, susidomėjimo ar susikaupimo fazės, veiklų pobūdis, intensyvumas, edukacinė vieta ir pan. Organizuojant ugdymo procesą dalykinėmis, tarpdalykinėmis (integruotos veiklos), projektinio mokymo veiklomis, derinant Bendrųjų programų ugdymo dalykų ir neformaliojo švietimo programų turinį, ugdymo procesas skirstomas į įvairios nepertraukiamos trukmės ugdymo periodus.

Sparčiai keičiasi ir mokytojo vaidmuo pamokoje. Anksčiau jis buvo pagrindinis žinių teikėjas, dabar – moksleivių ugdymosi proceso partneris, padėjėjas, jo misija – padėti moksleiviui suvokti save ir savo aplinką, išgauti iš viso informacijos srauto tinkamą pagal gebėjimus informaciją ir paversti ją vertingomis žiniomis. Labai vertingas yra projektinis ugdymas – tai viena iš galimybių mokymą pakeisti mokymusi. Projektinis ugdymas diegiamas nuo 1 kl. iki 10 kl., skiriasi tik reikalavimai projektams, jų pateikimui, pristatymui. (Pradinių klasių mokiniai savo projektus rengia ir pristato savo klasėse.) Projekto metodas skatina mokinius dalyvauti patyriminiame mokymesi (iš patirties, per patirtį), sieti mokymąsi su tikrove, ieškant sąsajų tarp daiktų ir reiškinių bei žinių, pratinantis dirbti su kitais (moko bendrauti ir bendradarbiauti), sprendžiant visiems aktualias problemas, padeda vaikams prisiimti daugiau atsakomybės už savo mokymąsi, skatina iniciatyvumą bei kūrybiškumą, ugdo pasitikėjimą savimi, savo galiomis, padeda įveikti savo baimes sunkumams. Sausio 31 – vasario 1 dienomis mokykloje vyko pirmasis viešas 5-10 kl. mokinių projektinių darbų pristatymas. Buvo ir nerimo, ir baimių, nes mokiniams gana sunku viešai kalbėti, o ir mokymosi veikla tai gana nauja. Patys mokiniai teigia, kad jiems buvo įdomu ir naudinga, nes jie praplėtė savo žinias, išmoko parengti savo pristatymus pagal reikalavimus, taikė arba mokėsi taikyti savo IKT gebėjimus, dalintis patirtimi, bendradarbiauti, argumentuotai vertinti save ir kitus, viešai kalbėti. Trumpai tariant, vienu metu buvo tobulinamos tiek bendrosios (mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, socialinė bei asmeninė (žr. http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/pagrindiniai-kompetenciju-ugdymo-aspektai/siuolaikinio-ugdymo-tikslas-asmens-kompetencijos/bendrosios-ir-esmines-dalykines-kompetencijos)), tiek dalykinės kompetencijos: temos remiasi ugdomųjų dalykų turiniu, mokinių patirtimi, žiniomis surinktomis iš įvairių šaltinių, atliktais tyrimais (kokybiniais bei kiekybiniais), dirbama daugiau savarankiškai, bendradarbiaujant su mokytoju ir kitais MDC bendruomenės nariais, mokomasi perteikti informaciją koncentruotai, apibendrintai, naujai pritaikant turimą informaciją ir pan.

Mokinių susidomėjimas projektiniu mokymusi padeda suvokti, kad žinios yra pirmutinis ir svarbiausias dalykas, kurį mes patys sukonstruojame iš informacijos dalelių, ankstesnių žinių, įsitikinimų ir savosios patirties.

Paparčių mokyklos-daugiafunkcio centro pavaduotoja ugdymui
Norūna Grybienė

Daugiau nuotraukų ir informacijos: https://www.facebook.com/kaisiadoriu.paparciupagrindinemokykla/

                                                                 http://www.kaisiadorys.lt/go.php/lit/Kaisiadoriu_r._Paparciu_mokykla_daugiafu/3377/1

  • IMG_20180131_092504
  • IMG_20180131_092721
  • IMG_20180131_092725
  • IMG_20180131_093257
  • IMG_20180131_093349
  • IMG_20180131_095458
  • IMG_20180131_103438
  • 27606332_10211297821696976_1613591768_o