Mokomės ir tobulėjame

Print This Post

20170220_154743Sausio 9-ąją ir vasario 20-ąją kartu su Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinės mokyklos pedagogais dalyvavome kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo planavimas“ seminaruose (lektorė Stasė Bingelienė).
Pirmajame seminare diskutavome apie pamokos kokybę, kas yra svarbu pamokos kokybei, kokią vertę mokiniams, tėvams (globėjams) bei patiems mokytojams turi vertinimas pamokoje, ką ir kokiu tikslu, kas kiek laiko paprastai vertiname. Prisiminėme Geros mokyklos koncepciją, Bloom’o taksometriją, vertinimo / įvertinimo būdus, tipus. Taip pat diskutavome, kaip padėti tėvams (globėjams) į(si)traukti į savo vaikų vertinimo procesą. Svarbiausia šio seminaro dalis – vertinimas: kodėl svarbu planuoti pasiekimų ir pažangos vertinimą bei mokinio asmeninės pažangos planavimas.

Vertinimas – neatskiriama ir nuolat planuojama ugdymo proceso (kiekvienos pamokos) dalis. Vertinimas planuojamas etapams (mokslo metams, pusmečiui, trimestrui, pamokai, temai). Tiek mokytojui, tiek ir mokiniui turi būti aišku, ką mokiniai privalo pasiekti ir kaip bus tie pasiekimai vertinami. Mokėmės sudaryti mokymosi (pažangos) planą, atlikome savarankišką darbą – savo dėstomo dalyko 10 pamokų mokymo(si) ir pažangos planą mokiniams.
Antrajame seminare kiekvienas mokytojas pristatė savo parengtą dėstomo dalyko 10 pamokų mokymo(si) ir pažangos planą mokiniams. Taip pat diskutavome apie pažangą, uždavinio formulavimą, kaip tokį planą pristatyti mokiniams, aptarti su jais. Taip pat dirbdami grupėse atsakėme į penkis klausimus:
– Kokių pastangų turime įdėti, kad įgyvendintume / pagerintume mokinių pažangos planavimą?
– Ką / kaip reiktų keisti ugdymosi procese? (tradicinis / visuminis ugdymosi modelis)
– Kaip kuriamas dialogas su mokiniais, užtikrinamas aiškumas, nuoseklumas, motyvacija?
– Grįžtamosios informacijos apie pažangą legenda (esmė). Ką duoda grįžtamoji informacija mokiniui?
– Kokią informaciją jums suteikė mūsų patirties pasidalijimo grįžtamoji informacija?
Svarbiausia šio seminaro dalis – formuojamasis vertinimas, grįžtamoji informacija, grįžtamasis ryšys: kam reikalingas grįžtamasis ryšys, ką duoda grįžtamoji informacija mokiniui, mokytojui, tėvams (globėjams). Tiek mokinys, tiek mokytojas – kiekvieni savo galimybių ribose yra ekspertai. Tačiau pamokose ir mokinys, ir mokytojas turi analizuoti, kodėl vienas ar kitas veiksmas, uždavinys, veikla ir pan. nenusisekė, nepavyko, labai pavyko, puikiai pavyko, kas tai nulėmė. Gauta grįžtamoji informacija sumažina atotrūkį tarp to, ką turime, ir laukiamo rezultato.

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Norūna Grybienė.

Daugiau nuotraukų: https://www.facebook.com/kaisiadoriu.paparciupagrindinemokykla/photos_albums/

  • 20170220_154733
  • 20170220_154819
  • 20170220_154751
  • 20170220_154659