Mokyklos ugdymo planas

Print This Page

2019-2020 MOKSLO METŲ KAIŠIADORIŲ R. PAPARČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PLANAS

2017-2018 mokslo metų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas

BUP_2017-2018_su patvirtinimu

Ugdymo proceso trukmė: jungtinės priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams ir 1-4 klasių mokiniams – 170 ugdymo dienų, 5–10 klasių mokiniams – 181 ugdymo diena.

Ugdymo procesas:

Klasė Ugdymo proceso pradžia Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso

trukmė savaitėmis

Jungtinė priešmokyklinio ugdymo grupė 2017 m. rugsėjo 1 d. 2018 m. gegužės 31 d. 35
1-4 2017 m. rugsėjo 1 d. 2018 m. gegužės 31 d. 35
5-10 2017 m. rugsėjo 1 d. 2018 m. birželio 15 d. 36

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymosi procesas 1-10 klasėse skirstomas trimestrais. Nustatyta tokia trimestrų trukmė:

2017 – 2018 m. m.
Klasė Trimestrai
I II III
1-4 kl. 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. lapkričio 30 d. 2017 m. gruodžio 1 d. – 2018 m. vasario 28 d. 2018 . kovo 1 d. –

2018 m. gegužės 31 d.

6-10 kl. 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. lapkričio 30 d. 2017 m. gruodžio 1 d. – 2018 m. kovo 10 d. 2018 . kovo 11 d. – 2018 m. birželio 15 d.

Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos: rudens atostogoms – 4 mokymosi dienos, žiemos (Kalėdų) – 5, žiemos – 5, pavasario (Velykų) – 4.

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d. – 2017 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. – 2018 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3 d. – 2018 m. balandžio 6 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dieno

2017–2018 mokslo metais ugdymo laikotarpiu, paskirstant tolygiai, iš 10 ugdymo dienų:

Mokykla 5 ugdymo dienas organizuoja mokinių pasiekimams gilinti taikant aktyvius mokymo/si metodus, integruotas, projektines veiklas pamokoje, kūrybinę – tiriamąją, krašto pažintinę, edukacinę ugdymo dienų veiklą;

Pamokos vedamos netradicinėje erdvėje.

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka – integruotos veiklos blokai, neskirstant laiko 35-45 min., nėra skambučio. Veiklos blokų trukmė, priklausomai nuo veiklos turinio bei veiklos formų, gali tęstis nuo 45 iki 90 min. su 10 min. pertrauka proceso metu pagal kiekvieno mokinio individualius poreikius. Darbo ir poilsio periodų kaitą pamokoje lemia vaikų aktyvumas, susidomėjimo ar susikaupimo fazės, veiklų pobūdis, intensyvumas, edukacinė vieta ir pan.:

Pamokų – integruotų veiklų blokų ir pertraukų laikas:

Integruotos veiklos blokas (pamoka) Veiklos pradžia (val.)* Veiklos pabaiga (val.) Pertrauka (min.)
Dalykinis, tarpdalykinis mokymas/is ir projektinis darbas I blokas  

 

8.40-14.55

 

 

10-20

II blokas
III blokas
Neformali veikla IV blokas 14.55-16.00

*Integruotos veiklos bloko metu kiekvienas mokinys individualiai gali pasirinkti 10 minučių pertraukėlę. Pertraukėlė gali būti pasirinkta praėjus 30 min. nuo integruotos veiklos bloko pradžios.

Mokyklos neformalių veiklų, renginių planas mokslo metams:

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Klasė / grupė, kuriai organizuojama veikla Data*
1. Mokslo ir žinių diena Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–10 kl. 2017 m. rugsėjis
2. Renginiai Europos judriajai savaitei paminėti Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–10 kl. 2017 m. rugsėjis
3. Karjeros ugdymo dienos „Kuriu gyvenimą“ 5–10 kl. 2017 m. spalis – lapkritis
4. Tolerancijos savaitė Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–10 kl. 2017 m. lapkritis
5. Kariuomenės diena 5–10 kl. 2017 m. lapkritis
6. Antikorupcijos diena 5–10 kl. 2017 m. gruodis
7. Kalėdiniai renginiai Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–10 kl. 2017 m. gruodis
8. Projektų viešas pristatymas 1-10 kl. 2017 m. gruodis
9. Veiklos Sausio 13-ajai atminti Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–10 kl. 2018 m. sausis
10. Vasario 16-osios minėjimas Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–10 kl. 2018 m. vasaris
11. Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio minėjimo renginiai Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–10 kl. 2018 m. vasaris
12. Kovo 11-osios minėjimas Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–10 kl. 2018 m. kovas
13. Žemės diena Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–10 kl. 2018 m. kovas, balandis
14. Paparčių dienos Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–10 kl. 2018 m. balandis
15. Frankofonijos savaitė 5–10 kl. 2018 m. balandis
16. Europos diena (tautų mugė, skirta Europos kultūros paveldo metamas paminėti) Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–10 kl. 2018 m. gegužės 9 d.
17. Šeimų šventė „Viena šeima! Viena širdim!“ Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–10 kl. 2018 m. gegužė
18. Žygio diena „Pažįstu savo kraštą“ Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–10 kl. 2018 m. gegužė-birželis
19. Projektų viešas pristatymas 1-10 kl. 2018 m. gegužė-birželis
20. Paskutinio skambučio šventė Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–10 kl. 2018 m. gegužė-birželis
21. Edukacinės kelionės po „Po gimtą šalį“ Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–10 kl. 2018 m. birželis

(klasei – 1 diena)

* Datos gali būti keičiamos/tikslinamos atskiru direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir iškilusias aplinkybes.

Mokykla-centras kiekvienam mokiniui rekomenduoja lankyti bent vieną neformaliojo vaikų švietimo programos užsiėmimą. Neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai. Mokykla-centras siūlo 11 neformaliojo ugdymo užsiėmimų.

Eil.

Nr.

Būrelio pavadinimas Kryptis Klasė(-s) Valandų skaičius
1. „Šachas ir matas“ šaškės, šachmatai 1-4 2
2. Darbščiosios rankelės technologijos 1-4 1
3. Dainuoju sau ir kitiems menai Jungtinė priešmokyklinio ugdymo grupė,

1–4

2
4. Linksmosios estafetės sportas 1-4 1
Iš viso: 6
5. Atletinė gimnastika sportas 8–10 1
6. „Šachas ir matas“ šaškės, šachmatai 5-6 2
7. Grožio studija technologijos 5–10 2
8. Renginių organizavimo ABC lyderystė 5–10 2
9. Taikomoji dailė menai 5–10 1
10. Sportuok ir būsi sveikas sportas 5-7 2
11. Bitininkystės ABC 7-10 1
Iš viso: 11

 ***********************

2016-2017 mokslo metų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas

Paparčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2016-2017 mokslo metų ugdymo planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V–457 patvirtintais 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-459 patvirtintu 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu (toliau – Bendrieji ugdymo planai), 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-614 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-457 „Dėl 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo, 2015 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-634 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-459 „Dėl 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo, 2015 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1309 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779 patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa bei Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2014 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. DS-226 „Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programai“, kitais teisės aktais.

Ugdymo plano tikslai:

2.1. apibrėžti ugdymo organizavimo bendruosius reikalavimus, Ugdymo programų vykdymo mokykloje nuostatas, principus ir reikalavimus;

2.2. užtikrinti kokybišką išsilavinimą: sudaryti galimybes kiekvienam besimokančiajam pagal savo galimybes tapti atsakinga ir kūrybinga asmenybe, veikliu piliečiu, gebančiu pasiekti geresnių ugdymo(-si) rezultatų ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

2016-2017 m. m. ikimokyklinio, priesmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo prodramu bendrasis ugdymo planas

PIRMASIS SKIRSNIS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

  1. Mokslo metai prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 rugpjūčio 31 d.
  2. Ugdymo organizavimas 2016–2017 mokslo metais:

6.1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

2016–2017 m. m.

Klasė/grupė Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

Ugdymo proceso pabaiga

Jungtinė priešmokyklinio ugdymo grupė 32 05-30
1–5 kl. 32 05-30
6–10 kl. 34 06-02

6.2. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

6.3. Ugdymosi procesas 1-10 klasėse skirstomas trimestrais. Nustatyta tokia trimestrų trukmė:

2016 – 2017 m. m.
Klasė Trimestrai
I II III
1–5 kl. 09-01–11-30 12-01–02-28 03-01–05-30
6–10 kl. 09-01–11-30 12-01–02-28 03-01–06-02

6.4. Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos Atostogų pradžia Atostogų pabaiga
Rudens 1–10 kl., jungtinei priešmokyklinio ugdymo grupei      2016-10-31 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų) 1–10 kl., jungtinei priešmokyklinio ugdymo grupei 2016-12-27 2017-01-06
Žiemos atostogos 6–10 kl. 2017-02-17 2017-02-17
Pavasario (Velykų) 1–10 kl., jungtinei priešmokyklinio ugdymo grupei 2017-04-10 2017-04-14
Vasaros:

1–5 kl., jungtinei priešmokyklinio ugdymo grupei,

6–10 klasėms

2017-05-31

2017-06-05

2017-08-31

2017-08-31

6.5. Papildomų atostogų datos tvirtinamos mokyklos direktoriaus, suderinus su Mokyklos taryba. Papildomos atostogos skiriamos:

Klasė Atostogų pradžia

Atostogų pabaiga

1–5 kl., jungtinei priešmokyklinio ugdymo grupei 2017-02-13 2017-02-17
1–5 kl., jungtinei priešmokyklinio ugdymo grupei 2017-03-13 2017-03-17
1–5 kl., jungtinei priešmokyklinio ugdymo grupei 2017-04-28 2017-04-28

6.6. Papildomų atostogų laikas, suderinus su Mokyklos taryba, gali būti numatomas ir kitas.

  1. Pamokų ir pertraukų laikas.

7.1. 2–10 klasės:

Eil. Nr. Pamokos pradžia (val.) Pamokos pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min.)
1. 8.40 9.25 10
2. 9.35 10.20 10
3. 10.30 11.15 20
4. 11.35 12.20 20
5. 12.40 13.25 10
6. 13.35 14.20 10
7. 14.30 15.15

7.2. 1 klasės:

Eil. Nr. Pamokos pradžia (val.) Pamokos pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min.)
1. 8.40 9.15 20
2. 9.35 10.10 20
3. 10.30 11.05 30
4. 11.35 12.10 30
5. 12.40 13.15 20
6. 13.35 14.10 20
7. 14.30 15.15
  1. Mokyklos vadovas iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai / gyvybei, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, ar paskelbus ekstremalią padėtį priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus mokyklos vadovas informuoja valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį, valstybinės ir savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos).
  2. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neatvykti jungtinės priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

ANTRASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS.

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS

Dienos, skirtos meninei, kultūrinei, sportinei, turistinei, pažintinei veiklai jungtinėje priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 1–4 klasėse

Eil. Nr. Renginys Data / dienų skaičius Klasė / grupė, kuriai organizuojama veikla Organizatoriai
1. Mokslo ir žinių diena 2016-09-01 Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–4 kl. D. Matačiūnienė

I. Akramienė

2. Projektas „Europos paveldo dienos. Kultūros paveldas ir bendruomenės“ 2016-09-16

2016-09-17

2016-09-18

Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–4 kl. N. Grybienė,

D. Matačiūnienė

I. Akramienė

3. Edukacinės kelionės po „Po gimtą šalį“ 2016-09–2017-05

(klasei – 1 diena)

Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–4 kl. N. Grybienė,

D. Matačiūnienė

I. Akramienė

4. Šeimų šventė „Viena šeima! Viena širdim!“ 2017-05-12 Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–4 kl. N. Grybienė,

D. Matačiūnienė

5. Projektas „Žiežmaros upelio tyrimas“ 2017-05-25

2017-05-26

Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–4 kl. N. Grybienė,

D. Matačiūnienė

I. Akramienė

6. Žygio diena 2017-05-29 Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–4 kl. N. Grybienė,

D. Matačiūnienė

I. Akramienė

7. Paskutinio skambučio šventė

2017-05-30

Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr., 1–4 kl. N. Grybienė,

D. Matačiūnienė

I. Akramienė

Dienos, skirtos meninei, kultūrinei, sportinei, turistinei, pažintinei veiklai 5 – 10 klasėse

Eil.

Nr.

Renginys Data Klasė, kuriai organizuojama veikla Organizatoriai
1. Mokslo ir žinių diena 2016-09-01 5–10 D. Arnauskienė
2. Projektas „Europos paveldo dienos. Kultūros paveldas ir bendruomenės“ 2016-09-16

2016-09-17

2016-09-18

5–10 D. Janonienė

O. Ramenskaja

N. Grybienė

M. Ambrizas

N.Sedleckaitė

3. Edukacinės kelionės „Po gimtą šalį“ 2016-09–2017-05

(klasei – 1 diena)

5–10 5–10 klasių auklėtojai
4. Karjeros ugdymo dienos „Kuriu gyvenimą“ 2016-10-10

2017-04-19

5-10 D. Derškienė

D. Janonienė

5. Šeimų šventė „Viena šeima! Viena širdim!“ 2017-05-12 5–10 N. Grybienė

J. Junelienė

M. Ambrizas

N. Gumbrevičius G. Svetakaitė

A. Skaudžiuvienė

6. Žygio diena 2017-05-29 5 J. Junelienė
7. Paskutinio skambučio šventė 2017-05-30 5-10 D. Arnauskienė

D. Janonienė

M. Ambrizas

8. Žygio diena 2017-06-02 6–10 N. Gumbrevičius

J. Junelienė

M. Ambrizas

K. Jurevičienė

D. Baniotienė

Pastaba. Datos gali būti keičiamos atskiru direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir iškilusias aplinkybes.

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

Eil.

Nr.

Būrelio pavadinimas Klasė(-s) Valandų skaičius
1. Teatras 2-4 2
2. Darbščiosios rankelės 1-4 1
3. Mažieji dainorėliai Jungtinė priešmokyklinio ugdymo grupė, 1–4 2
4. Linksmosios estafetės 1-4 1
Iš viso:

6

5. Atletinė gimnastika 8–10 1
6. Grožio studija 5–10 2
7. Renginių organizavimo ABC 5–10 1
8. Taikomoji dailė 5–10 1
9. Sportuok ir būsi sveikas 5-7 2
Iš viso:

7

*****************

2015-2016 m. m. ugdymo plano įgyvendinimo analizė

2015-2016 m. m. pabaigoje atlikome mokslo metų ugdymo programų įgyvendinimo analizę.

2015-2016 m. m._ugdymo_plano_analize

2015-2016 m. m. ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas

Paparčių pagrindinės mokyklos 2015-2016 mokslo metų ugdymo planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V–457 patvirtintais 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-459 patvirtintu 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu (toliau – Bendrieji ugdymo planai), 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-614 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-457 „Dėl 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo, 2015 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-634 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-459 „Dėl 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo, 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779 patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa bei Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2014 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. DS-226 „Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programai“, kitais teisės aktais.

Ugdymo plano tikslai:

1. apibrėžti ugdymo organizavimo bendruosius reikalavimus, Ugdymo programų vykdymo mokykloje nuostatas, principus ir reikalavimus;

2. užtikrinti kokybišką išsilavinimą: sudaryti galimybes kiekvienam besimokančiajam pagal savo galimybes tapti atsakinga ir kūrybinga asmenybe, veikliu piliečiu, gebančiu pasiekti geresnių ugdymo(-si) rezultatų ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

2015-2016 m m ugdymo planas

PIRMASIS SKIRSNIS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

5. Mokslo metai prasideda 2015 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2016 rugpjūčio 31 d.

6. Ugdymo organizavimas 2015–2016 mokslo metais:

6.1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

2015–2016 m. m.

Klasė/grupė Ugdymo proceso trukmė savaitėmis Ugdymo proceso pabaiga
Jungtinė priešmokyklinio ugdymo grupė 32 05-31
1–5 kl. 32 05-31
6–10 kl. 34 06-03

6.2. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

6.3. Ugdymosi procesas 1-10 klasėse skirstomas trimestrais. Trimestrų datas tvirtina mokyklos direktorius, suderinęs su Mokyklos taryba. Nustatyta tokia trimestrų trukmė:

2015 – 2016 m. m.
Klasė Trimestrai
I II III
1–5 kl. 09-01–11-30 12-01–02-29 03-01–05-31
6–10 kl. 09-01–11-30 12-01–02-29 03-01–06-03

6.4. Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos Atostogų pradžia Atostogų pabaiga
Rudens 1–10 kl., jungtinei priešmokyklinio ugdymo grupei 2015-10-26 2015-10-30
Žiemos (Kalėdų) 1–10 kl., jungtinei priešmokyklinio ugdymo grupei 2015-12-28 2016-01-08
Žiemos atostogos 6–10 kl. 2016-02-15 2016-02-15
Pavasario (Velykų) 1–10 kl., jungtinei priešmokyklinio ugdymo grupei 2016-03-21 2016-03-25
Vasaros:
1–5 kl., jungtinei priešmokyklinio ugdymo grupei,
6–10 klasėms
2016-06-01
2016-06-06
2016-08-31
2016-08-31

6.5. Papildomos atostogos skiriamos:

Klasė Atostogų pradžia Atostogų pabaiga
1–5 kl., jungtinei priešmokyklinio ugdymo grupei 2016-02-15 2016-02-19
1–5 kl., jungtinei priešmokyklinio ugdymo grupei 2016-05-02 2016-05-06

6.6. Papildomų atostogų laikas, suderinus su Mokyklos taryba, gali būti numatomas ir kitas.

7. Pamokų ir pertraukų laikas.

7.1. 2–10 klasės:

Eil. Nr. Pamokos pradžia (val.) Pamokos pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min.)
1. 8.40 9.25 10
2. 9.35 10.20 10
3. 10.30 11.15 20
4. 11.35 12.20 20
5. 12.40 13.25 10
6. 13.35 14.20 10
7. 14.30 15.15

7.2. 1 klasės:

Eil. Nr. Pamokos pradžia (val.) Pamokos pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min.)
1. 8.40 9.15 20
2. 9.35 10.10 20
3. 10.30 11.05 30
4. 11.35 12.10 30
5. 12.40 13.15 20
6. 13.35 14.10 20
7. 14.30 15.15

8. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neatvykti jungtinės priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

9. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

10. Mokyklos vadovas iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus mokyklos vadovas informuoja valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį, valstybinės ir savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos) ir nevalstybinės mokyklos savininką (dalyvių susirinkimą).

**********************

2014-2015 m. m. ugdymo plano įgyvendinimo analizė

2014-2015 m. m. pabaigoje atlikome mokslo metų ugdymo programų įgyvendinimo analizę.

2014-2015 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas

Paparčių pagrindinės mokyklos 2014-2015 mokslo metų ugdymo planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V – 459 patvirtintais 2013-2014 ir 2014-2015 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais ir 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V- 460 patvirtintais 2013-2014 ir 2014-2015 mokslo metų bendruoju pradinio ugdymo programos ugdymo planais (toliau- Bendrieji ugdymo planai).

Ugdymo plano tikslai:

1. apibrėžti Ugdymo programų vykdymo mokykloje principus ir reikalavimus;
2. užtikrinti kokybišką išsilavinimą: sudaryti galimybes kiekvienam besimokančiajam pasiekti geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

2014-2015 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRASIS UGDYMO PLANAS

NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLA

Neformaliojo vaikų švietimo veikla jungtinėje priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 1–10 klasėse

Eil. Nr. Būrelio pavadinimas Klasė(-s) Valandų skaičius
1. Linksmosios estafetės 1–4 2
2. Darbščiosios rankelės 1–4 1
3. Mažieji dainorėliai Jungtinė priešmokyklinio ugdymo grupė, 1–4 2
4. Jaunieji misionieriai 4 1
Iš viso: 6
5. Atletinė gimnastika 8–10 1
6. Aukščiau, greičiau, vikriau 5–6 1
7. Grožio studija 5–10 2
8. Mergaičių vokalinis ansamblis 5–10 1
9. Renginių organizavimo ABC 5–10 2
10. Taikomoji dailė 5–10 1
11. Mokslų karalystėje 5 1
12. Sportuok ir būsi sveikas 7-10 1
Iš viso: 10

SOCIALINĖ-PILIETINĖ VEIKLA

Eil. Nr. Socialinė veikla Klasė Skirta valandų
1. Kapų tvarkymas Jungtinė priešmokyklinio ugd. gr., 1–4 1,5
2. Kūrybinės veiklos Jungtinė priešmokyklinio ugd. gr., 1–4 2
Kūrybinės veiklos 5-10 4
3. Akcija ,,Pabūkime kartu“ (svečiuojamės Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namuose) Jungtinė priešmokyklinio ugd. gr., 1–4 0,5
4. Užgavėnės (bendradarbiavimas su Paparčių bendruomene) Jungtinė priešmokyklinio ugd. gr., 1–10 1
5. Akcija ,,Darom 2016“ 6–10 2

DIENOS, SKIRTOS MENINEI, KULTŪRINEI, SPORTINEI, TURISTINEI, PAŽINTINEI VEIKLAI

Dienos, skirtos meninei, kultūrinei, sportinei, turistinei, pažintinei veiklai 5-10 klasėse

Eil.
Nr.
Renginys Data Klasė, kuriai organizuojama veikla Organizatoriai
1. Mokslo ir žinių diena 2015-09-01 5–10 D. Arnauskienė
2. Kultūros paveldo diena „Paveldėkime savo ateitį“ 2015-09-11 5–10 J. Perednienė,
5–10 klasių auklėtojai
3. Kultūrinė – pažintinė kelionė po Lietuvą 2015-09 – 2016-06 5–10 5–10 klasių auklėtojai
4. ,,Mokausi iš kino“ 2015-10-2016-06 5–10 D. Arnauskienė, 5–10 klasių auklėtojai
5. Šeimos šventė 2016-05-13 5–10 N. Grybienė, 5–10 klasių auklėtojai
6. Sveikatingumo diena 2016-05-27 5–10 N. Gumbrevičius,
5–10 klasių auklėtojai
7. Turistinis žygis 2016-06-03 6–10 N. Gumbrevičius, 6–10 klasių auklėtojai

Pastaba. Datos gali būti keičiamos atskiru direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir iškilusias aplinkybes.

Dienos, skirtos meninei, kultūrinei, sportinei, turistinei, pažintinei veiklai jungtinėje priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 1–4 klasėse

Eil.
Nr.
Renginys Data Klasė / grupė, kuriai organizuojama veikla Organizatoriai
1. Mokslo ir žinių diena 2015-09-01 Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr.,
1–4
D. Matačiūnienė
2. Kultūros paveldo diena
„Paveldėkime savo ateitį“
2015-09-11 Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr.
1–4
N. Grybienė,
1–4 klasių auklėtojai
3. Kultūrinė – pažintinė kelionė po Lietuvą 2015 m. spalio mėn. Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr.,
1–4
N. Grybienė,
1–4 klasių auklėtojai
4. Rudenėlio šventė „Dėdė Derlius atkeliavo, mums lauktuvių atgabeno” 2015-10-23 Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr.,
1–4
N. Grybienė,
1–4 klasių auklėtojai
5. Integruota veikla „Velykų papročiai ir tradicijos“ 2016-03-18 Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr.,
1–4
N. Grybienė,
1–4 klasių auklėtojai
6. Kultūrinė – pažintinė kelionė po Lietuvą 2016 m. gegužės mėn. Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr.,
1–4
N. Grybienė,
1–4 klasių auklėtojai
7. Šeimos šventė 2016-05-13 Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr.,
1–4
N. Grybienė,
1–4 klasių auklėtojai
8. Turistinis žygis į ,,Raišuvos“ poilsiavietę 2016-05-25 Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr.,
1–5
N. Grybienė,
1–4 klasių auklėtojai
9. Sveikatingumo diena 2016-05-27 Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr.,
1–4
N. Grybienė,
R. Žukauskaitė
10. Paskutinio skambučio šventė 2016-06-03 Jungtinė priešmokyklinio ugdymo gr.,
1–4
N. Grybienė,
1–4 klasių auklėtojai

Pastaba. Datos gali būti keičiamos atskiru direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir iškilusias aplinkybes.

II SKYRIUS

PIRMASIS SKIRSNIS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ ORGANIZAVIMAS 2015-2016 METAIS

ANTRASIS SKIRSNIS

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS IR ATSKIRŲ DALYKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2015-2016 METAIS

TREČIASIS SKIRSNIS

PAGRINDINIO UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 2015-2016 METAIS

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

SEPTINTASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS

ANTRASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS

********************