Ugdymo karjerai programa

Print This Page

Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinė mokykla, vykdydama mokinių ugdymą karjerai, vadovaujasi šiais dokumentais: Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas.  Patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314;  Ugdymo karjerai programa. Patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2014 m sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72;

Ugdymo karjerai programa  yra derinama su:

  1. Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinės mokyklos strateginiu planu 2016-2018 m.
  2. Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinės mokyklos veiklos planu 2016 m.

I. TIKSLAS

            Užtikrinti veiksmingą karjeros kompetencijų, kurių reikia sąmoningai ir sėkmingai kurti ir valdyti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką), ugdymą ir, gerbiant mokinio polinkius, vertybes ir gebėjimus, padėti jam pažinti, kurti ir realizuoti save.

II.UŽDAVINIAI

  1. Padėti mokiniui pažinti ir priimti save – savo asmenybės ypatumus, asmenybę kaip visumą.
  2. Padėti mokiniui pažinti socialinę aplinką, socialinius vaidmenis ir jų poveikį asmeninei karjerai;
  3. Padėti mokiniui pažinti profesijas, darbo pasaulio galimybes, įvairovę ir kaitą;
  4. Padėti mokiniui pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes;
  5. Padėti mokiniui rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją.

Kaišiadorių r. Paparčių MDC ugdymo karjerai ataskaita už 2018/2019 m.

Kaišiadorių r. Paparčių MDC ugdymo karjerai ataskaita už 2016 m.