Pagrindinis ugdymas

Print This Page

PAGRINDINIS UGDYMAS

images-2

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, kuri trunka 6 metus (5-10 kl.). Ugdymas gali vykti ir už mokyklos ribų: muziejuose, parkuose ir kt., koreguojant ugdymo procesą. Bendruosiuose ugdymo planuose, kuriais vadovaujasi mokyklos rengdamos savo planus, nustatyta, kad mokyklos mokymosi aplinka turi sudaryti galimybes mokinių aktyviam ugdymui, mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. O mokytojams sudarytos galimybės dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas.

Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių:

  • I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse;
  • II dalis – dvejų metų, įgyvendinama 9–10 klasėse.
  • Antrosios užsienio kalbos galima pradėti mokytis 5 klasėje, o 6 klasėje antroji užsienio kalba yra privaloma.

Mokiniui iki 16 metų mokytis privaloma. Privalomasis mokymasis paprastai trunka iki 10 klasės.

Baigę pagrindinio ugdymo programą ir norėdami įgyti pagrindinio ugdymo išsilavinimą, mokiniai laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP). Pasiekimus turi pasitikrinti visi dešimtokai. Mokiniai, nedalyvavę pasiekimų patikrinime ir nenurodę pateisinamos priežasties, gali dalyvauti tik kitais metais. Mokinio pagrindinio ugdymo mokymosi pasiekimai laikomi patikrintais, jei jie įvertinti nuo 1 iki 10 balų.

Ugdymo dokumentai