Pradinis ugdymas

Print This Page

pradinis_ugdymas

Pradinio ugdymo programa ugdo sveiką, aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų bei vertybinių nuostatų pagrindus įgijusį vaiką.

Pradinis ugdymas vyksta lietuvių kalba pagal ŠMM patvirtintą programą.

Kiekvienas vaikas yra gabus, jam būdingas individualus raidos stilius, tik reikia leisti vaikui savarankiškai veikti, tyrinėti, eksperimentuoti, svarstyti, planuoti, padėti kurti jaukią, saugią, ugdančią aplinką. Stengiamės vaikams leisti ugdytis pagal savo išgales ir gebėjimus. Suteikiame galimybę tėvams objektyviai vertinti savo vaikus, dalyvauti mokyklos (klasės ) gyvenime, padedant gerinti ugdytinių mokymo(si) aplinkas.

Pradinio ugdymo tikslas
Ugdyti aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, pažintinių, informacinių, veiklos gebėjimų bei bendrųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką, pasirengusį mokytis toliau pagal pagrindinio ugdymo programą.

Mokiniams taikoma individuali pažangos stebėsena, jų gebėjimai vertinami pagal lygmenis: aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas.

Kada į pirmąją klasę?

Švietimo įstatyme nustatyta, kad į 1-ąją klasę privalo ateiti tie vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sukaks septyneri. Vadinasi, jeigu vaikui rugsėjo 1-ąją dar nebus sukakę septyneri, o savo septintojo gimtadienio jis sulauks metų pabaigoje, jis vis tiek privalo pradėti lankyti mokyklą. Tėvų / globėjų pareiga – išleisti septynmetį vaiką į 1-ąją klasę ir taip užtikrinti vaiko teisę į mokslą. Jeigu septynmetis vaikas neišleidžiamas į pirmąją klasę, tėvams / globėjams yra taikoma administracinė atsakomybė.

Tėvų / globėjų pageidavimu, vaikas gali pradėti lankyti mokyklą ir nuo šešerių, jei yra pakankamai subrendęs. Vaiko branda yra nustatoma savivaldybės pedagoginėse psichologinėse tarnybose. Tėvai / globėjai gali pasirinkti, kada jie kreipsis į tarnybą dėl vaiko brandumo įvertinimo. Galima kreiptis prieš leidžiant penkiametį į priešmokyklinę grupę arba prieš leidžiant šešiametį į pirmąją klasę.

Priėmimas

Norint leisti vaiką į mokyklą, reikia kreiptis į pasirinktą mokyklą ir užpildyti reikalingus dokumentus. Tėvai / globėjai, norintys leisti vaiką į ugdymo įstaigą, turi rašyti prašymą.

Prieš pradėdami leisti vaiką tėvai / globėjai su priešmokyklinio ugdymo įstaiga pasirašo sutartį. Sutartyje susitariama dėl ugdymo programos, specialistų, kitų ugdymo sąlygų, apibrėžiamos šalių teisės ir įsipareigojimai.

Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą.

Ugdymo dokumentai

2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas

2016-2017 m. m.

Daiktų sąrašas, kurių reikės 1-oje klasėje:

Sarasas_daiktu_1kl.