Mokiniams skirti dokumentai

Print This Page

 

KREDITINIO VERTINIMO, REIKALAVIMŲ RAŠTO DARBAMS IR SĄSIUVINIAMS TVARKOS APRAŠAS:

V-41 priedas kreditinis_vertinimas _reikalavimai_rasto_darbams 2017-09-01

***************

PROJEKTINIO DARBO RENGIMO IR PRISTATYMO TVARKOS APRAŠAS IR JO PRIEDAI:

1. PROJEKTINIO DARBO RENGIMO IR PRISTATYMO TVARKOS APRAŠAS: v-46 priedas projektinio darbo rengimo ir pristatymo tvarkos aprasas 2017-09-15

PROJEKTINIO DARBO RENGIMO PRIEDAI:

2. Projektinio darbo vertinimo lentelė: projektinio-darbo-vertinimo-lapas-2017-12-20

3. Projektinių darbų temos pasirinkimui:

****************

2017-2018 m. m. I-ojo pusmečio projektų temos ir pasirinkimas:

 

 

 

2017-2018 m. m. II-ojo pusmečio projektų temos ir pasirinkimas:

V-17 priedas 2017-2018 II pusmecio projektiniu darbu tema 2018-03-23

*************

5-10 kl. pamokų tvarkaraštis (2017-2018 m. m. II pusmetis)

*******************

MOBILIŲJŲ TELEFONŲ LAIKYMO IR NAUDOJIMO/SI MOBILIUOJU RYŠIU MOKYKLOJE TAISYKLĖS

1. Naudotis mobiliuoju ryšiu pamokų metu griežtai draudžiama.
2. Kiekvienos pamokos pradžioje, t. y. nuskambėjus pirmam skambučiui, mokinių mobilieji telefonai privalo būti visiškai išjungti (o ne tik nutildytas garsas) ir įdėti į dėžutę, kuri yra ant mokytojo stalo.
3. Pamokose mobiliuoju telefonu mokinys gali pasinaudoti tik mokytojui leidus (ugdymo tikslams).
3. Mobiliuoju telefonu galima naudotis pertraukų metu, tačiau mokyklos teritorijoje apribojamas mobiliojo ryšio naudojimas, t. y. mokyklos ir jos teritorijoje mokiniams griežtai draudžiama filmuoti ar / ir fotografuoti mobiliuoju telefonu.
4. Iš mokinio, pažeidusio šias taisykles, mokytojas turi teisę konfiskuoti mobilųjį telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams / globėjams.
5. Mokiniams, pakartotinai pažeidusiems aukščiau išvardintas taisykles, mokykla turi teisę uždrausti įsinešti į mokyklą ir jos teritoriją mobiliojo ryšio priemones.

mobilus_telefonas_sveikata

KAIŠIADORIŲ R. PAPARČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

Šios taisyklės nustato, kaip mokiniai privalo elgtis mokykloje, kokios jų teisės ir pareigos: V-72 priedas Mokiniu elgesio taisykles 2013

 

KAIŠIADORIŲ R. PAPARČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA

2. Ši Tvarka nustato:

2.1. mokinių lankomumo Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinėje mokykloje apskaitą;

2.2. prevencines poveikio priemones mokyklos nelankymui mažinti;

2.3. praleistų pamokų pateisinimo kriterijus;

2.4. lankomumo skatinimo ir drausminimo priemones.

3. Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne ir Mokinio pažangos ir pasiekimų knygelėje (pasibaigus mėnesiui įklijuojama ataskaita iš elektroninio dienyno). Praleistos pamokos žymimos raide ,,n“, o vėlavimai į pamokas – raide ,,p“.

4. Mokinys, per mokslo metus praleidęs per 50 % nepateisintų pamokų, laikomas nelankančiu mokyklos.

V-72 priedas LANKOMUMO TVARKA 2019

 

PRAŠYMAS DĖL NEFORMALIOJO UGDYMO (BŪRELIO) LANKYMO: Prasymas_del_neformaliojo_ugdymo – burelio -_lankymo ’19-’20 m. m.