VGK veikla

Print This Page

Vaiko gerovės komisija 2016-2017 m. m.:
Dalia Baniotienė, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė
Nariai:
Daiva Janonienė, socialinė pedagogė, komisijos pirmininko pavaduotoja,
Danguolė Arnauskienė, tikybos mokytoja,
Irena Akramienė, pradinių klasių mokytoja,
Jurgita Mikalauskienė, lietuvių kalbos mokytoja,
Martynas Ambrizas, 5-8 kl. kuratorius, mokytojo padėjėjas,
Vilgima Malinauskienė, Kaišiadorių r. Paparčių seniūnijos socialinė darbuotoja su rizikos grupės šeimomis,
Rasa Raudeliūnienė, tėvų komiteto narė.

Kokiais dokumentais vadovaujamės?

 • Mokinio elgesio taisyklės.
 • Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka.
 • Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas.
 • Mokytojų tarpusavio susitarimais. Patvirtinami VGK nutarimu.

KAIP DIRBAME?

Vadovaujamės VGK nuostatais. 

VGK posėdžiai vyksta kas antrą mėnesio pirmadienį arba pagal poreikį.

Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose aptariami klausimai:

 • Mokinių elgesio taisyklių pažeidimai.
 • Patyčių (realių ir virtualių) atvejai.
 • Lankomumas.
 • Mokymosi motyvacija ir pažangumas.
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas.
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų problemos (pasitikėjimo savimi trūkumas, savo galimybių ribų supratimas, elgesio ir emocijų sutrikimai ir pan.).
 • Pagalbos mokiniui, mokytojui, tėvams/globėjams/rūpintojams organizavimas. (Socialinių įgūdžių stoka vaikams bei jų tėvams).
 • Gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas.
 • Švaros ir higienos problemos.

X. MOKINIŲ DRAUSMINIŲ NUSIŽENGIMŲ FIKSAVIMO TVARKA:

45. Mokiniai nesilaikantys elgesio taisyklių, mokytojai, klasės auklėtojui, mokyklos administracijai reikalaujant rašo pasiaiškinimą arba paaiškinimą (1, 2 priedai).

46. Mokinių drausminiai nusižengimai fiksuojami Drausmės pažeidimo pažymoje, kurią gali pildyti dalyko mokytojai, klasės auklėtojai, socialinis pedagogas, psichologas, kiti mokyklos darbuotojai (3 priedas).

47. Mokiniui, pažeidusiam mokinio elgesio taisykles (toliau Taisyklės) taikomos šios priemonės:

47.1. Mokiniams, nesilaikantiems Taisyklių, mokytojas ar klasės auklėtojas pareiškia žodinį įspėjimą. Fiksuoja klasių auklėtojai, dalykų mokytojai sau asmeniškai.

47.2. Pasikartojus Taisyklių pažeidimui, rašoma pastaba elektroniniame dienyne ir Mokinio pažangos ir pasiekimų knygelėje.

47.3. Trečią kartą nusižengus Taisyklėms pildoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai).

47.4. Užpildyta 1 Drausmės pažeidimo pažyma – mokinys kviečiamas pokalbio su klasės auklėtoju.

47.5. Surinkęs 2 Drausmės pažeidimo pažymas mokinys kviečiamas pokalbio su klasės auklėtoju ir mokyklos socialine pedagoge. Parašome ką sutarėme  (laisva forma)

47.6. Surinkęs 3 Drausmės pažeidimo pažymas mokinys svarstomas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.

48.  Drausmės pažeidimo pažymas registruoja socialinis pedagogas.

49. Pasiaiškinimus ir paaiškinimus  registruoja klasės auklėtojas, jam nesant – socialinis  pedagogas.

XI.  DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMO TVARKA

50. Atsižvelgiant į mokinių taisyklių pažeidimų dažnumą ir kitas aplinkybes, mokiniams drausminės nuobaudos skiriamos šia tvarka:

50.1. Klasės  vadovo, dalyko mokytojo  įspėjimas  žodžiu  bei  informavimas  apie  pažeidimą mokinio tėvus  (globėjus, rūpintojus)   telefonu.

50.2. Klasės vadovo, dalyko mokytojo  įspėjimas raštu: rašoma pastaba elektroniniame dienyne,  mokinio pažangos ir pasiekimų knygelėje arba informacinis raštas tėvams (globėjams, rūpintojams) apie netinkamą mokinio elgesį pasirašant tėvams.

50.3. Tėvų (globėjų, rūpintojų) iškvietimas į mokyklą.

50.4 Už sistemingus mokinio elgesio taisyklių pažeidimus mokinys gali būti svarstomas: Mokyklos vaiko gerovės komisijoje, Mokytojų taryboje, Mokyklos taryboje.

51.  Direktoriaus įsakymu skiriamos drausminės nuobaudos:

51.1. Pastaba.

51.2. Direktoriaus papeikimas (raštu).  Informuojant tėvus (globėjus, rūpintojus).

51.3. Kreipimasis į rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl poveikio priemonių taikymo pagal „Nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą“.

51.4. Pašalinimas iš mokymo įstaigos mokinių sąrašo (tik mokinius turinčius 16 m.  Mokyklos tarybos teikimu).

52. Mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimai:

52.1. Mokinys įrašomas į rizikos grupės mokinių, su kuriais dirbamas prevencinis darbas, sąrašą.

52.2. Nusižengimo aprašymo perdavimas Kaišiadorių Policijos komisariatui. Mokyklos  direktoriaus teikimu, informuojant mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

52.3. Nusižengimų  aprašymo perdavimas Kaišiadorių Policijos komisariatui dėl Administracinių poveikio priemonių taikymo. Mokyklos direktoriaus teikimu, informuojant tėvus (globėjus, rūpintojus).

52.4. Siūlymas direktorei kreiptis į rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl poveikio priemonių taikymo pagal „Nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą“.

52.5. Siūlymas nuolat nesilaikančius mokinio elgesio taisyklių mokinius svarstyti Mokyklos tarybai dėl šalinimo iš mokyklos.

53. Mokyklos tarybos sprendimu mokiniai šalinami iš mokyklos.

 

Pasiaiškinimo, paaiškinimo ir drausmės pažeidimo pažymos formų pavyzdžiai:

V-72 priedas Drausminimo pazyma, pasiaiskinimas, paaiskinimas