Darbo tvarkos taisyklės

Print This Page

Kaišiadorių r. Paparčių mokyklos-daugiafunkcio centro darbo tvarkos taisyklės:

1. Kaišiadorių r. Paparčių mokyklos-daugiafunkcinio centro (toliau – Mokykla-daugiafunkcis centras) darbo tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) – darbo santykius mokykloje-daugiafunciame centre reglamentuojantis dokumentas, kurio tikslas yra įgyvendinti teisės aktuose numatytas vidinio teisinio darbo santykių reglamentavimo galimybes mokyklos-daugiafunkcio centro lygmenyje, konkretizuoti teisės aktais kuriamą darbo santykių reglamentavimą, priderinant jį prie mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos specifikos, apibrėžti teisės aktuose neaptariamus darbo santykių aspektus.

2. Taisyklių tikslas – stiprinti Mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės narių darbo drausmę ir atsakomybę, užtikrinti gerą darbo kokybę ir efektyvumą, racionaliai naudoti darbo laiką, žmogiškuosius ir materialinius išteklius, užtikrinti gerą įstaigos veiklos organizavimą. Darbo tvarkos taisyklės turi užtikrinti, kad darbuotojai dirbtų dorai ir sąžiningai, laikytųsi darbo drausmės, laiku ir tiksliai atliktų Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų ugdymui pavedimus ir pareigybių aprašymų reikalavimus.

3. Taisyklėse reglamentuojama įstatymais, Mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatais, instrukcijomis ir pareigybės aprašymais nedetalizuotos veiklos sritys ir yra privalomos visiems Mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojams, numatytais atvejais – mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

 4. Kartu su teisės aktais ir kitais Mokyklos-daugiafunkcio centro vidiniais dokumentais šios taisyklės sukuria vieningą ir aiškią darbo teisinių santykių reglamentavimo sistemą ir struktūrą.

V-41 priedas Darbo tvarkos taisykles