Veiklos kokybės vertinimas

Print This Page

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

Isivertinimo-etapai (1)

Tikslas: Atlikti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.

Uždaviniai:

1. Rinkti, apdoroti, analizuoti, įforminti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.
2. Bendradarbiauti su mokyklos taryba analizuojant veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.
3. Remiantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, ruošti rekomendacijas mokyklos veiklos planavimui.
4. Inicijuoti veiklas mokyklos veiklos tobulinimui.
5. Stiprinti mokyklos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos mokyklos veiklos kokybę.
6. Teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie įsivertinimui pasirinkto veiklos rodiklio tobulinimo rezultatus.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo teisinė bazė

Mokyklos veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“, 2009 m. kovo 30 d. Nr. ISAK-607.

1-priedas.-Nauji-rodikliai

1-priedas.-Nauji-rodikliai_rekomendacijos

isivertinimo_metodika

Mokyklų savęs vertinimo instrumentai ir rekomendacijos_2010

Veiklos-kokybes-isivertinimo-rekomendacijos-2015-m.

Vertinimo_atlikimas

LR ŠMM įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. Isak-587 „Dėl mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“: ISAK_Tvarkos+aprašo+keitimui

2015-2016 m. m.

Vykdytos apklausos:

  1. Mokinių apklausa „Ugdymas ir mokymasis“ Mokiniu_apklausos_ataskaita_2016_05_30
  2. Tėvų apklausa „Pasiekimai“ Tevu_apklausos_ataskaita_2016_06_03
  3. Mokytojų apklausa „Pasiekimai“ Mokytoju_ataskaita_2016_06_03
  4. Mokinių apklausa (NMVA) 2015 Ataskaita_mokiniu_2015_12_11
  5. Tėvų, globėjų apklausa (NMVA) 2015 Ataskaita_tevu_2015_12_11
  6. Įsivertinimo ir pažangos anketos rezultatai 2014-2015 m. m. Isivertinimo-ir-pazangos-anketos-rezultatai-2014-2015-m.-m.

2016-2017 m. m.

  1. Mokinių apklausa (NMVA) 2016 Mokiniu_apklausos_pazangos_anketai_ataskaita_2016_12_23
  2. Tėvų, globėjų apklausa (NMVA) 2016 Tevu_apklausos_pazangos_anketai_ataskaita_2016_12_23